Kehaline võimekus on kehalise kirjaoskuse alus

Objektiivsed andmed rahvastiku kehalise võimekuse kohta on väga olulised, kui soovitakse edendada kehalist kirjaoskust kogu rahvastikus. Kui lapsel või noorel on selge arusaam enda kehalisest võimekusest, aitab see tal valida sobiva kehalise aktiivsuse viisi ning tegeleda sellega järjepidevalt ja eesmärgipäraselt läbi kogu elu. Selline terve ja aktiivne elustiil pakub väga erinevaid tervisekasusid.

We need objective data about physical fitness as an essential part of promoting adequate physical literacy in the population.

Kehalise võimekuse monitoorimise süsteemi loomisel peaks keskenduma õpetajatele ja lapsevanematele pakutavale kontekstipõhisele informatsioonile. Kehalise võimekuse mõõtmine on midagi enamat kui lihtsalt “veel üks kooli ülesanne”, sest see avaldab mõju ka lapsevanemate kehalisele kirjaoskusele. Koolidel on ainulaadne võimalus positiivselt mõjutada õpilaste kehalist aktiivsust ja võimekust mitte ainult lühiajaliselt, vaid õpetades neile väärtusi ja oskusi, mis saadavad neid kogu elu. Kehaline võimekus lapseeas on olulisel määral seotud sellega kui terved ja aktiivsed on nad täiskasvanueas. Läbi elukaare kestvate tervislike ja jätkusuutlike harjumuste loomise keskseks aspektiks on kehalise võimekuse mitmetasandiline ja interaktiivne iseloom.

Kehaline võimekus on oluline osa kehalisest kirjaoskusest, sest võimekuste tasemed on aluseks erinevate oskuste kujundamisel. Need, kellel on parem kehaline kirjaoskus, teavad paremini, kuidas nende keha toimib, mida nende keha vajab õigesti toimimiseks ning nad on ka paremini valmistunud, et säilitada aktiivset elustiili läbi kogu elu.

Kehalist kirjaoskust võib kirjeldada kui “motivatsioon, eneseusaldus, kehaline kompetents, teadmised ja arusaamad, et hinnata ja kasutada eesmärgipäraselt kehalist aktiivsust läbi kogu elukaare” (Rahvusvahelise Kehalise Kirjaoskuse Liit). Kehalisel kirjaoskusel on neli olulist põhidomeeni: emotsionaalne, kehaline, kognitiivne ja käitumuslik aspekt.

Need elemendid toimivad üle nelja põhidomeeni:

  • Motivatsioon ja eneseusk (Emotsionaalne): viitab indiviidi entusiasmile, rõõmule, naudingule ja enesekindlusele, et muuta kehaline aktiivsus lahutamatuks osaks oma elus.
  • Kehaline kompetentsus (Kehaline): viitab indiviidi oskusele ja tahtele arendada erinevaid liikumisoskusi ning võimekusele kogeda erinevaid liikumisintensiivsusi ja kestvusi. Suurenenud kehaline kompetents võimaldab indiviidil võtta osa mitmekülgsetest kehaliselt aktiivsetest tegevustest erinevates keskkondades.
  • Teadmised ja arusaamine (Kognitiivne): hõlmavad oskusi hinnata ja väljendada erinevaid omadusi, mis mõjutavad meie kehalist aktiivsust. Samuti mõista mis on aktiivse elustiili kasud tervisele aga ka ohutusnõudeid, mis on seotud kehalise aktiivsusega erinevates keskkondades.
  • Eluaegne kehaline aktiivsus (Käitumuslik): viitab indiviidi personaalsele valikule olla regulaarselt aktiivne ning läbi selle võtta vastutust omaenese kehalise kirjaoskuse eest. See hõlmab erinevate oluliste ja personaalselt väljakutsuvate aktiivsete tegevuste tähtsaks pidamist, tegeleda nendega järjepidevalt ning muuta nad oma elustiili oluliseks osaks.

Kõik need elemendid mõjutavad üksteist, kuid liikumine on kehalise kirjaoskuse keskne element  ja kehaline kompetents on selle peamine domeen. Kehalise võimekuse tase ja funktsionaalsed motoorsed oskused, mis on omavahel vastastikku seotud, määravad kehalise kompetentsi. Lihtsalt öeldes, motoorsete oskuste omandamine parandab kehalist kirjaoskust ja vastupidi. Lisaks võimaldab paranenud kehaline kompetentsus indiviidil osaleda erinevates aktiivsetes tegevustes erinevates keskkondades (nt. maa peal, vees, või õhus olles) ning erinevates kohtades (kool, kodu, vaba aeg, tööalane, võistlus). Isik, kes arendab oma kehalist kirjaoskust on liikudes enesekindlam ning tal on võime efektiivselt hakkama saada erinevates ning tihti ka ettearvamatutest olukordades. Toetudes oma teadmistele kehalisest aktiivsusest, kehalisest võimekusest, motoorsetest oskustest ja spordist, suudab inimene luua positiivseid hoiakuid ja motivatsiooni nii lühiaegse kui ka eluaegse kehaliselt aktiivse elustiili suhtes. Seega, isik kelle kehalise võimekuse tase on piisav tundmaks end kompetentselt ning omades piisavaid motoorseid oskusi, suudab liikuda efektiivselt, on liikudes enesekindel ning on motiveeritud olema kehaliselt aktiivne. 
Fundamentaalsed liikumisoskused on fundamentaalsed lapse arengule!

 

Lae alla kogupikkuses artikkel
 

Your internet browser is outdated!

For better and user friendly experience use one of the following internet browsers.